Skip to main content

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja predstavlja primarnu stratešku aktivnost u izgradnji i funkcionisanju sistema bezbednosti svake uspešne kompanije. Kroz proces procene rizika identifikuju se i sagledavaju opasnosti po organizaciju i njene interese te se u odnosu na konstatovane nivoe rizika određuju i propisuju adekvatne mere za njihovo minimiziranje i eliminaciju. Shodno zaključcima procene rizika vrši se planiranje obezbeđenja kroz definisanje proceduralnih, operativnih i taktičkih  radnji u cilju efikasnog tretiranja identifikovanih pretnji po imovinu i poslovanje subjekta.

Zahtevi za instalacijom sistema tehničke zaštite su sve veći i jasno je da bez adekvatnih tehničkih rešenja nema ni bezbednosti, ali svakako poručivanje opreme i postavljanje kamera samo po sebi ne rešava ništa bez procene rizika, definisanih bezbednosnih politika i procedura kako za službenike obezbeđenja tako i za zaposlene i menadžment u kompaniji koja je predmet zaštite.

U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) definisana je obaveza privrednih društava da realizuju procenu rizika kao bazični dokument koji prethodi daljim radnjama kao što su planiranje obezbeđenja sa planom tehničke zaštite, projektovanje, izvođenje, nadzor, servisiranje i održavanja opreme za tehničku zaštitu.

Video nadzor i obezbeđenje po zakonu – Šta to praktično znači?

To znači da nije dozvoljena, odnosno nije legalna upotreba tehničkih sistema zaštite (video nadzor, protiv-provalni alarm, sistemi za kontrolu pristupa, biometrija, GPS sistemi za praćenje vozila i drugi) ukoliko isti nisu predviđeni procenom rizika i detaljno obrađeni u planu obezbeđenja. Sistemi fizičke i tehničke zaštite izvedeni i angažovani bez prethodne procene rizika ne mogu imati svoju funkcionalnu primenu jer nisu usaglašeni sa zakonom, a ujedno predstavljaju i rizik po korisnika jer se kroz njih vrši neovlašćeno snimanje, profilisanje i prikupljanje podataka o zaposlenim, klijentima, posetiocima i trećim licima.

Akt procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Akt procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja po standardu SRPS A.L2.003 (Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika) obrađuje više grupa rizika u organizaciji i to:

 • procenu rizika opštih poslovnih aktivnosti;
 • procenu rizika po bezbednost i zdravlje na radu;
 • procenu pravnih rizika;
 • procenu rizika od protivpravnog delovanja;
 • procenu rizika od požara;
 • procenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
 • procenu rizika od eksplozija;
 • procenu rizika od neusaglašenosti sa standardima;
 • procenu rizika po životnu sredinu;
 • procenu rizika u upravljanju ljudskim resursima;
 • procenu rizika u oblasti informaciono – komunikaciono – telekomunikacionih (IKT) sistema.

Uredba o obavezno obezbeđenim objektima (“Službeni glasnik RS”, br. 98/2016) kao i Pravilnik o načinu vršenja tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) bliže definišu obaveze privrednih društva shodno zakonu o privatnom obezbeđenju i uvode obavezu izrade procene rizika od strane licenciranog društva za privatno obezbeđenje pre angažovanja sistema fizičke i tehničke zaštite.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja – garantuje ne samo bezbednost već i visoke poslovne rezultate!

Kvalitetna procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja garantuje visoke rezultate u izgradnji sistema bezbednosti i stoga je izbor procenitelja veoma bitan kako bi od samog početka bezbednosne potrebe bile adekvatno sagledane. Absolut Support procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja tretira kao prioritetnu konsultantsku aktivnost i temeljno pristupa identifikaciji svih opasnosti i specifičnosti sistema bez “copy – paste” rešenja koja su itekako prisutna, kako na tržištu bezbednosnih usluga tako i u velikom broju postojećih procedura mnogih kompanija.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u najširem smislu podrazumeva pored analize stanja bezbednosti organizacije i proveru funkcionalnosti i efikasnosti svih elemenata koji čine sistem zaštite. U tako složenom procesu neophodno je angažovanje iskusnog konsultanta koji bi pored standardne metodologije primenio i simulaciju negativnih scenarija u cilju provere efikasnosti sistema zaštite i utvrđivanja tačaka ranjivosti sistema gde se trebaju obaviti unapređenja i promene.

Osnovna pitanja na koja kompanija dobija odgovor u proceni rizika su:

 • Koji su osnovni bezbednosni izazovi, rizici i pretnje po kompaniju, da li su svi rizici bili identifikovani i kako su se oni do sada tretirali?
 • Kakva je priroda konkretnih rizika i kako se oni ispoljavaju i manifestuju u organizaciji?
 • Koliko su česta ostvarenja rizika i pretnji i da li je organizacija svesna poslovnih konsekvenci koje oni nose sa sobom?
 • Ko su nosioci rizika i pretnji, ko podržava i pospešuje njihovo ostvarenje, a ko ima preventivnu ulogu?
 • Kakve su političke, makroekonomske, kadrovske, organizacione, tehničko-tehnološke i finansijske predispozicije da se kompanija suprotstavi ili eliminiše rizik?
 • Kakvi gubici nastaju po sistem ukoliko dođe do ostvarenja pretnje i koliko će trajati oporavak?
 • Kolika ulaganja su neophodna za umanjenje stepena verovatnoće nastanka štetnog događaja?
 • Šta su dalji koraci u izgradnji funkcionalnog sistema bezbednosti kompanije, šta je projektni zadatak i koji kadrovski i tehnički resursi su neophodni u procesu izgradnje sistema zaštite lica, imovine i poslovanja?

Izradom procene, odnosno odgovorima na ova pitanja formira se kompletna slika bezbednosne situacije jednog sistema, ukazuje se na sve rizike koji se gradiraju po skali verovatnoće, učestalosti i veličini potencijalne štete i daju se konkretna rešenja, definiše bezbednosna politika kompanije, propisuju bezbednosne mere, definišu procedure i radna uputstva i izrađuju dalji planovi zaštite.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja nosi brojne benefite za kompanije  

Uvođenje korporativne bezbednosti kroz projekat izrade procene rizika i usaglašavanje sa odredbama zakona o zaštiti podataka o ličnosti – GDPR veoma je značajan projekat za ukupno poslovanje i pored zakonskog usaglašavanja postižu se značajni sekundarni rezultati kao na primer:

 • Transparentnost i racionalizacija kroz Integrisanje svih bezbednosnih potreba Privrednog društava na jednom mestu.
 • Efikasnost jer se planski i sistemski upravlja rizicima koji se prate i adekvatno tretiraju od identifikacije do minimizacije ili eliminacije.
 • Usklađenost i Legitimnost svih sistema tehničke zaštite (CCTV, Alarm, RFID kontrola pristupa, GPS sistem…) i njihova potpuna funkcionalnost uz disperziju rizika na outsource partnere.
 • Povoljnije polise osiguranja u skladu sa uvođenjen korporativne bezbednosti kao funkcije menadžmenta.
 • Podizanje bezbednosne kulture u organizaciji kod zaposlenih, srednjeg i Top menadžmenta.
 • Preduslov za usaglašenost sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti odnosno GDPR regulativom.

Absolut Support konsultantski tim poseduje veliko iskustvo, relevantna stručna znanja i koristi napredne modele i savremene standarde (Standard ISO 31000 i nacionalni SRPS A.L2.003:2017) za procenu rizika što će Vam omogućiti kvalitetno i pravovremeno sagledavanje pretnji i opasnosti po Vašu imovinu i vrednosti, dati optimalna rešenja za izgradnju sistema korporativne bezbednosti i ujedno ozakoniti sve mere fizičko – tehničke zaštite koje su sprovedene u Vašoj organizaciji.

4.9/5 - (71 votes)

Želite usklađivanje ili proveru stanja Vaše kompanije? Pošaljite upit: