Procena rizika

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je po zakonu o privatnom obezbeđenju u Srbiji obavezna za privredna društva koja koriste tehničke sisteme zaštite. Njom se predlažu tehnička rešenja za obezbeđenje i predstavlja bazični dokument na osnovu koga se planiraju i izvode mere tehničke zaštite.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je sveobuhvatna i odnosi se na analizu svih opasnosti koje ugrožavaju preduzeće

Ovu uslugu tim stručnjaka Absolut Support-a realizuje kroz SRPS A.L2.003 standard. Takođe, ovu uslugu mogu da pružaju samo preduzeća ili lica sa odgovarajućom licencom koju izdaje MUP Srbije.

Obavezno obezbeđeni objekti

U članu 3 Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite kaže se da se zaštita vrši primenom mera fizičke, tehničke i fizičko-tehničke zaštite na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. U obavezno obezbeđene objekte, kako se precizira u članu 2 Uredbe spadaju:

 1. Objekti energetike, saobraćaja, vodoprivrede, industrije, zaštite životne sredine i drugi objekti
 2. Objekti koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao posebni objekti za odbranu zemlje
 3. Objekti koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao objekti od strateškog ili posebnog značaja za Republiku Srbiju i njene građane (Ovi objekti bliže su definisani Odlukom Vlade o objektima od posebnog značaja za zemlju, Sl. glasnik RS“, br. 112/2008)
 4. Objekti organa grada-jedinice lokalne samouprave
 5. Zatvoreni objekti, dvorane, hale i drugi objekti namenjeni za okupljanje građana kapaciteta smeštaja 5.000 građana i više
 6. Otvoreni objekti, stadioni i drugi objekti namenjeni za okupljanje građana kapaciteta smeštaja 20.000 građana i više
 7. Tržni centri otvorenog i zatvorenog tipa površine 10.000 metara kvadratnih i više
 8. Objekti saobraćajne infrastrukture (autobuske i železničke stanice) za grad sa više od 50.000 stanovnika
 9. Prostor na kome se nalaze objekti iz prethodnih članova i čine njihov sastavni deo, kao i prateći objekti koji su u funkciji njihovih objekata

Kaznene odredbe

Uredbom je predviđeno da se akt o proceni rizika lica, imovina i poslovanja mora ažurirati a periodično sa promenom unutrašnjih i spoljnih uslova sa kojima se menja nivo rizika, a najmanje jednom u tri godine. Za nepoštovanje odredbi predviđena je rizogorna kazna. Konkretno, u članu 6 navodi se da će se novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinarakazniti pravno lice kome pripadaju obavezno obezbeđeni objekti ako:

 • Ne poseduje akt o proceni rizika
 • Ne izvrši periodično ažuriranje akta o proceni rizika
 • Ne odredi lice za sprovođenje organizicionih mera zaštite
 • Ako nije lice preduzelo propisane mere zaštite objekta

Banke i ostale finansijske organizacije

Akt o proceni rizika obavezan je i za banke i druge finansijkse organizacije. Uredbom o tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje  sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama (sl. glasnik br: 98 od 08.12.2016. godine) kaže se da se tehnička zaštita sprovodi na osnovu akta o proceni rizika u zaštit lica, imovine i poslovanja koji se ažurira periodično u skladu sa promenom unutrašnjih i spoljnih uslova kojima se menja nivo rizika, najmanje jednom u tri godine.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara  kazniće se finansijska organizacija koja

 1. Ne donese akt o proceni rizika i ne izvrši periodično ažuriranje akta o proceni rizika
 2. Ne koristi opreme, uređaje i sisteme tehničke zaštite

Absolut support kao licencirana agencija od strane MUP-a Srbije pruža sledeće usluge:

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Saznaj više

Procena ugroženosti od vanrednih situacija

Saznaj više

Upravljanje kontinuitetom poslovanja (BCM)

Saznaj više

Menadžment poslovnih i investicionih rizika

Saznaj više

Informaciona (Cyber) bezbednost

Saznaj više
logo-retina
Content Protection by DMCA.com