Absolut Support koga čini multidisciplinarni stručni tim predstavlja pouzdanog partnera u borbi sa svim poslovnim izazovima jer će na sebe preuzeti sve Vaše organizacijske i zakonske potrebe u domenu bezbednosti, upravljanje rizicima, informatičku zaštitu, proveru usaglašenosti kao i sva prateća preventivna angažovanja usmerena u pravcu očuvanja Vaših interesa i konkurentnosti.

Spremni smo da zajednički sagledamo interno i eksterno okruženje Vašeg preduzeća, a zatim kroz SWOT analizu procenimo resurse sa kojima raspolažete, organizacijsku strukturu, radne procedure, konkurenciju, nakon čega bi započeli sa izradom ugovora koji definiše transfer rizika i odgovornosti u segmentu korporativne bezbednosti sa Vašeg menadžmenta na naš ekspertski tim.

Suština i cilj prebacivanja ingerencija iz domena bezbednosti i zaštite na Absolut Support za Vas ne predstavlja samo olakšanje u smislu organizacije i realizacije stručnih poslova već i transparentnu uštedu jer se eliminišu finansijski izdaci za interno zaposlene, kancelarijski prostor, automobil, telefon, potrošni materijal, edukaciju i treninge, operativni i „skriveni“ troškovi, odmori, bolovanja, vreme za uvođenje u posao, zamena menadžera i slično.

Koncept outsource menadžera bezbednosti na svetskom nivou svakodnevno dobija sve više potvrda uspešnosti jer ga menadžment kompanija sve više prepoznaje kao svopstveni benefit a aktivnosti direktno sprovode visokospecijalizovane agencije i stručni konsultanti sa relevantnim iskustvom i adekvatnim stručnim znanjima.

Servisi i rešenja koje neka kompanija dobija angažovanjem eksternog supervizora / menadžera bezbednosti u prednosti su u odnosu na internu postavku bezbednosti jer su već više puta primenjeni, unapređeni i potvrđeni u praksi, a veoma interesantan je i transfer rizika kojim se odgovornost od greške i neusaglašenosti preseljava u „dvorište“ partnera.

Kvalitetno upravljanje bezbednosnom politikom kompanije nije moguće bez iskusnog menadžera koji proaktivno identifikuje i analizira rizike, zatim metodološki vrši njihovu procenu i u odnosu na dobijene rezultate definiše strategiju za njihov tretman sa ciljem njihovog minimiziranja i eliminacije. Kompletan ovaj proces generiše formiranje seta bezbednosnih procedura, protokola i instrukcija kako bi organizacija bila spremna da odgovori i otkloni potencijalne pretnje i izazove.

Angažovanjem Absolut Support-a mala i srednja preduzeća koja nemaju razvijen sektor korporativne bezbednosti ostvaruju kompletnu funkciju security managamenta-a dok veliki sistemi dobijaju profesionalnog saradnika za unapređenje bezbednosti kroz relevantne analize, kvalitetne procene i procedure, poslovno obaveštavanje, stručnu edukaciju i druga kvalitetna i proverena rešenja.

Naša usluga – „Menadžer bezbednosti po meri“ uključuje sledeći paket aktivnosti:

 • Savetovanje – konsalting u oblasti bezbednosnog menadžmenta;
 • Uvođenje korporativne bezbednosti kao funkcije menadžmenta u organizaciju;
 • Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovnja (standard – SRPS A.L2.003);
 • Izrada bezbednosne infrastrukture i kreiranje procedura usaglašenih sa radnim procesima i važećom zakonskom regulativom;
 • Krizni menadžment i upravljanje vanrednim situacijama – emergency procedures;
 • BCM & BCP – Business continuity management – izrada planova za kontinuitet poslovanja;
 • Informaciona bezbednost – uvođenje bezbednosnih politika za zaštitu podataka o ličnosti – usaglašavanje sa GDPR uredbom.
 • Kontrola sprovođenja ugovora outsource službi i partnera u domenu bezbednosti, zaštite i održavanja (Security, Safety & Facility Services);
 • Interna kontrola sistema za Zaštita od požara i Bezbednost i zaštita zdravlja na radu (HSE service);
 • Program prevencije gubitaka / Loss prevention program;
 • Poslovno obaveštajna delatnost – analiza konkurencije;
 • Bezbednosne provere pravnih i fizičkih lica – Bonitet;
 • Dizajniranje sistema tehničke zaštite – Softversko integrisanje CCTV – Alarm – Kontrola Pristupa – Dojava požara;
 • Zastupanje i posredovanje u procesima obezbeđenja i zaštite.

Budite i Vi jedna od uspešnih organizacija koja efikasno realizuje sve zahteve iz oblasti korporativne bezbednosti koristeći naš partnerski servis i dobijajući kvalitetna gotova rešenja bez skupih kadrovskih i tehničkih investicija.

5/5 - (7 votes)
Content Protection by DMCA.com