Prevencija gubitaka / Loss Prevention prestavlja skup ciljeva i mera usmerenih na sprečavanje, minimiziranje i eliminaciju svih faktora koji negativno utiču na poslovanje i vrednosti jednog sistema.

Prevencija gubitaka identifikuje kritične tačke jedne organizacije

Svaki gubitak je direktna posledica postojanja kritičnih tačaka u sistemu, koje nisu kvalitetno bezbednosno markirane. Identifikacija i analiza kritičnih tačaka od strane naših eksperata sa multidisciplinarnim iskustvom predstavlja prvi korak u procesu prevencije gubitaka.

Drugi korak je izgradnja strateških resursa na nivou menadžmenta koji se pored obezbeđenja sredstava i alata ogledaju i u afirmaciji bezbednosne kulture u organizaciji. Treći korak jeste definisanje preciznih zadataka i sprovođenje taktičko – operativnih aktivnosti na prevenciji gubitaka i zaštiti vrednosti sistema.

Treba imati u vidu da se program prevencije gubitaka ne sme ograničiti samo na materijalnu formu, već treba da se odnosi na sve gubitke nastale delovanjem različitih činilaca kao na primer:

  • Greške višeg i srednjeg menadžmenta kao i zaposlenih na operativnom nivou;
  • Loše postavljeni procesi i neadekvatno upravljanje resursima;
  • Interne i eksterne krađe informacija, ideja, planova;
  • „Odliv mozgova“ , odlazak ili prelazak obučenih kadrova u konkurentske kompanije;
  • Narušavanje imidža, brenda i poslovnog ugleda organizacije;
  • Industrijska špijunaža, otkrivanje poslovnih tajni, krađa intelektualne svojine;

Loss Prevention program (prevencija gubitaka) zahteva učešće više subjekata odnosno sektora jedne organizacije i uspeh je moguć samo ukoliko postoji transparentno izražena volja menadžmenta i upravnog odbora da kroz proveru poslovnih procesa i njihovu rekonstrukciju dođe do stvaranja optimalnog sistema koji efikasnije identifikuje kritične tačke i generatore poslovnih gubitaka.

Absolut Support nudi implementaciju najboljih poslovnih praksi u domenu prevencije gubitaka i nakon opservacije i preliminarnih procena Vašeg sistema spremni smo da pristupimo definisanju i realizaciji tipskih loss prevention programa.

5/5 - (2 votes)
Content Protection by DMCA.com